hatena.vimの設定方法

Vim

せっかくなのでインストール手順をbashスクリプト化してみた。

#!/bin/bash
sudo apt-get install curl
mkdir-p ~/.vim/hatena
cd /tmp
git clone git://github.com/motemen/hatena-vim.git
cp -r hatena-vim/* ~/.vim/hatena/
echo'''" for Hatena.vimset runtimepath+=~/.vim/hatenalet g:hatena_user=\'genzouw\'''' >> ~/.vimrc

"genzouw"の部分には、自分のはてなアカウントを指定すればOK。

Vim